Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Các sự kiện căn bản

Phi trường Quốc tế Tây Sydney (Nancy-Bird Walton) đang được bàn giao và sẽ được Western Sydney Airport điều hành, trước đây có tên là WSA Co. Western Sydney Airport là một công ty kinh doanh của chính phủ được thành lập năm 2017 để xây dựng phi trường quốc tế mới của Sydney. Văn phòng trung ương của công ty này đặt tại khu thương mại trung tâm (CBD) của Liverpool. Western Sydney Airport (Phi trường Tây Sydney) là công ty hợp danh (incorporated) chiếu theo đạo luật Corporations Act 2001 (Cth) và hoạt động chiếu theo đạo luật Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (Cth). Western Sydney Airport do chính phủ Úc làm chủ toàn bộ, được đại diện bởi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở Đô thị với cương vị là các bộ trưởng đại diện quyền cổ đông.