Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Công trình trong khu vực của quý vị

Các chuẩn y kế hoạch và môi trường đã đạt được qua Bản khai Tác động Môi trường và Kế hoạch Phi trường, cả hai đều đã hoàn tất vào năm 2016. 

Một loạt các điều kiện môi sinh nghiêm ngặt đã được ấn định trong việc phát triển phi trường, mà Western Sydney Airport phải tuân thủ trong việc thực hiện đề án. Đề án còn phải trải qua một số các chuẩn y thêm nữa, kể cả theo dưới Đạo luật 1999 Bảo vệ Môi sinh và Bảo tồn sự Đa dạng Sinh học đối với việc thiết kế đường bay. Western Sydney Airport sẽ thực hiện phi trường theo với các yêu cầu luật định. Bộ Hạ tầng cơ sở và Phát triển Vùng là cơ quan kiểm soát đề án Western Sydney International và cũng đảm trách:

  • Flight path design
  • Diễn đàn (forum) về Western Sydney Airport 
  • Planning rail with New South Wales
  • Development approval
  • Biodiversity conservation through offsets
     

Plans

Construction environmental management plans